OBS: Länk ovan ska användas för att rapportera olyckor, allvarliga tillbud och övrigt som listas nedan. Kom ihåg att spara KVITTENS av alla anmälningar!

Information: Kränkande särbehandling & OSA

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö:

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Vi följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer & förordningar för Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

OLYCKA, TILLBUD & KRIS?

Allvarlig arbetsolycka


Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade.

Exempel på skador som anses allvarliga:


 • Skador som resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
 • Skada på inre organ.
 • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5% av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.


I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, t ex. om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Hit hänförs även tex tåg- och bilförare i samband med påkörningar.

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.


Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.

Arbetsolycka


Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse.

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc. Såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas hit. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, anses också uppkommit genom olycksfall.


Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.


Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.

Allvarligt tillbud utan personskada


Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:


 • En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte.
 • Ett ställningsplan som vägde 25 kg föll till golvet, från cirka sex meters höjd och är nära att träffa en arbetstagare
 • En container lossnade från en lyftanordning och föll till marken där det skulle kunnat ha befunnit sig en arbetstagare.
 • En förare av ett transportmedel blir laserbelyst under färd.
 • Rök, gas eller kemikalieutsläpp.
 • Stick- eller skärskada (spruta, skalpell) med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta.
 • Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasseri.


Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara:


 • Ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing


Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket.

Dödsfall på grund av arbetsolycka

Innebär att en eller flera personer hastigt omkommit till följd av en arbetsolycka.

Dödsolyckor som inträffar till/från arbetet anmäls under "Olycka som skett till/från arbetet".


Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.


Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud. Tänk även på att skyddsombud ska ha en kopia av anmälan.

Olycka/dödsolycka som skett till eller från arbete


Olycksfall som inträffar under den normala resan till eller från bostaden eller arbetsplatsen. Här anmäls även om en dödsolycka skett till/från arbete. Dödsolyckor som inträffar i arbete anmäls under ”Dödsfall på grund av arbetsolycka”

Resan kan omfatta normalt förekommande ärenden på väg till eller från arbetet, t.ex. att åka förbi skolan för att hämta barnen. Som utgångspunkt för färd till arbetet, respektive slutpunkt för färd från arbetet, räknas i första hand bostaden. Färden anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden.


Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.


Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.

Dödsfall på grund av arbetssjukdom


Innebär att en person omkommit till följd av långvarig exponering av farliga ämnen eller olämpliga faktorer. Här anmäls även de fall där arbetstagaren dött av hjärtinfarkt eller tagit sitt eget liv och orsaken till detta med största sannolikhet beror på arbetssituationen.


Här anmäler du enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10§ till Försäkringskassan.


Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud. Tänk även på att skyddsombud ska ha en kopia av anmälan.

Arbetssjukdom


Med en arbetssjukdom menas en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet klassificeras som arbetssjukdomar.

Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är:


 • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som har orsakat rygg- eller ledbesvär.
 • Ensidigt arbete som har orsakat muskel- eller senskador.
 • Farliga ämnen som har orsakat eksem, allergier, luftvägsbesvär eller cancer.
 • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbning och andra relationsproblem) som har orsakat psykiska besvär, magsår eller hjärtbesvär.
 • Vibrationer som har orsakat skador på blodkärl, nerver och leder.
 • Buller som har orsakat hörselnedsättning eller tinnitus.


Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.


Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan