Kort om SAM

SAM - Systematisk Arbetsmiljö ( AFS 2001:1 )


Alla företag och verksamheter som har anställda omfattas av reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den stora skillnaden mellan ett företag med färre än tio anställda och ett företag med minst tio anställda är hur mycket som ska vara skriftligt dokumenterat. LÄS MER

Arbetsmiljöhandboken på denna sida följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer av hur SAM kan efterlevas på ett enkelt sätt.

ISO - Kvalite, Miljö, Arbetsmiljö ( ISO 9001, 14001 & 45001 )


SBS AB följer ISO-strukturen. Genom att vi följer den garanterar att vi följer högt ställda krav på Kvalite, Miljö & Arbetsmiljö.

Vår ISO-portal är en överordnad sida som tar upp - detaljerat - de processer och rutiner vi följer.

Arbetsmiljöhandboken nedan samt separata dokument (ex. introduktion av nyanställda, checklistor m.m.) skapar det ramverk vi följer inom företaget.


Arbetsmiljöhandbok

02 INLEDNING

02 Vår Verksamhetshandbok


Denna handbok beskriver våra grundläggande Kvalite-, MIljö- & Arbetsmiljörutiner. Syftet med handboken är att de aktiviteter som påverkar kvalité, miljö & arbetsmiljö genomförs på ett effektivt och planerat sätt.

Arbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas. Det ska alltså finnas en koppling mellan alla aktiviteter i vår verksamhet. Till grund för handboken ligger Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande kvalitets- och Miljöföreskrifter. 

Vår arbetsprocess är anpassad efter ISO 9001 (Kvalité), ISO 14001 (Miljö) samt ISO 45001 (Arbetsmiljö). Läs mer.

KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö


Vi definierar Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i vår arbetsmiljöhandbok i enlighet med ISO (ISO 9001, 14001 & 45001).

SBS AB inordnar Kvalité och MIljö som en naturlig del av arbetsmiljöarbetet. 

Länkar till underordnade kvalitets- samt miljöunderlag återfinns därför som bilagor i kapitel nedan - samt i vår ISO-Portal.03 Verksamhetspolicy 

Rev 2.0

      05.2 VERKSAMHETSPOLICY (Ladda ner som PDF) Länka om


Revisionshistorik 

 • Rev 1.0: Separat Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Arbetsmiljöpolicy, Drogpolicy samt Covid-19-policy 
 • Rev 2.0: Enhetlig policy efter rekommendation i ISO-revision steg 1 


Information 

Detta är vår Verksamhetspolicy. I det fall vi agerar underentreprenör ska beställares policy följas så länge vi efterlever gällande lagar/regler.

För att verifiera policy, krav och lagstiftning arbetar vi aktivt via SAM


Vår policy är en avsiktsförklaring för att styra företaget i en önskad riktning.  

Vi går årligen igenom kvalité, miljö samt arbetsmiljö och uppdaterar enligt företagets SAM-rutin (se årlig uppföljning) 


KVALITÉ – ISO 9001 


“Vi vill alltid möta kunders behov av väl fungerande tjänster. “ 


 • Vi vill vara kundens första val  
 • Vi ska arbeta för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.  
 • Vi anpassar vår leverans så att vi och vår verksamhet möter dessa behov på kort och lång sikt.  
 • Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.  
 • Vi ska sätta optimala mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans.  
 • Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg.  
 • Vi har den spetskompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål.  
 • Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande.
 • Vi ska ställa höga krav på oss själva, våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners.  
 • Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar lösningar som möter behoven.  


Vår Kvalitetspolicy är i linje med SBS AB:s övriga policyer samt våra värderingar.  

Tillsammans med våra arbetssätt och hjälpmedel finns de samlade i vårt ledningssystem

 

MILJÖ – ISO 14001 


“Vi ska alltid möta kunders - och samhällets - behov av miljöhänsyn genom ett proaktivt arbetssätt“ 


Transporter/drivmedel  

 • Öka effektiviteten i transporterna och i användningen av drivmedel genom att årligen bedöma om fordon, maskiner och utrustning kan ersättas med nyare alternativ för att minimera luftmiljöpåverkan. Sekundärt bör fossila fordon utfasas mot renare alternativ. 
 • Minska körsträckor i arbetet i den mån det är möjligt. 
 • Öka effektiviteten i energianvändningen för att på så sätt förbättra miljön.  


Råvaror (material)  

 • Öka effektiviteten i användning av råvaror (material).  
 • Skaffa information om innehåll av farliga ämnen i varor och material som företaget köper in för eget bruk.  
 • Vi bör välja bort varor och material som innehåller särskilt farliga ämnen.   


Avfall  

 • Vi bör minska mängden avfall som genereras och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.  
 • Vi bör minska materialavfall genom ständigt förbättrat underhåll via reparation, återvinning och ökad livslängd av maskiner, fordon och utrustning. 


Vi bör arbeta med miljöåtgärder enligt ovan i företagets hela leverantörs- och värdekedja, i såväl Sverige som i andra länder. Vi ska löpande se till att företagets miljöåtgärder inte orsakar negativ påverkan på omvärlden. 

 

ARBETSMILJÖ – ISO 45001 


Företagets ledning har kommit fram till följande policy för Arbetsmiljöarbetet: 

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. 

Underordnade arbetsmiljöfrågor av speciell vikt i vår policy:


Alkohol & droger 

Vi eftersträvar en arbetsplats som är fri från drogrelaterade olägenheter.  

 • Vi förebygger drogrelaterade olägenheter, dvs. negativa konsekvenser av alkohol och droger för arbetsplatsen och individen.  
 • Vi stöder personalen då det gäller att undvika riskfyllt alkoholbruk och iaktta måttligt bruk eller nykterhet samt undvika användning av andra droger.  
 • Vi ger anvisningar om förebyggande av drogrelaterade olägenheter och praxis för ingripande i drogproblem. 


Covid-19 

Vår policy för Covid-19 är att som verksamhet följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för företag.

Genom löpande information ska vi även definiera vidare egenansvar för samtlig personal och tillsammans stävja ohälsa. 

Vi efterlever ovanstående med hjälp av vårt SAM-system och dess Arbetsmiljöhandbok


Kränkande särbehandling & trakasserier 

Vi accepterar inte:

 • Kränkande särbehandling – handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och
  som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
 • Trakasserier – ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
  diskrimineringsgrunderna (ex. etnicitet, trosuppfattning m.m.).
 • Sexuella trakasserier – ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

 

04 SAMVERKAN

04 Samverkan


Syfte

Se till att arbetet bedrivs säkert och ansvarsfullt i samverkan mellan beställare, arbetsgivare, personal samt inhyrd personal.


Definitioner
Samverkan är en bred delaktighet på alla nivåer i projekt när det gäller frågor och aktiviteter i det systematiska arbetet. Samverkan är särskilt viktig när det gäller planering, information och utbildning rörande KMA-frågor.
Ledningsgruppen hos oss består av ledning, VD, chefer, skyddsombud samt berörda parter vid behov.


Rutin

 • Ledningsgruppen träffas 4 ggr per år men utöver det också om behov uppstår.
 • Sammankallande är VD som ska informera alla anställda om mötet så att den som vill kan lyfta frågor som behöver tas upp.
 • Veckovis har projektansvariga egna arbetsplatsträffar.
 • I alla arbetsmiljöaktiviteter som genomförs ska skyddsombud ges möjlighet att medverka och medarbetare informeras.

05 FÖRDELNING AV KMA-UPPGIFTER

05 Fördelning av uppgifter


Syfte

Säkerställa att det är tydligt vem som ska göra vad i det systematiska arbetet och att de som har uppgifter också har kunskaper, kompetens och andra nödvändiga resurser för sin uppgift.


Definitioner
Uppgiftsfördelning innebär att uppgifter i arbetet fördelas på bestämda personer eller befattningar. Resurser kan innebära utbildning, tid, pengar och befogenheter.


Rutin
Ansvar och uppgiftsfördelning

 • Styrelse är som arbetsgivare ytterst ansvarig för beslut och verkställighet i alla arbetsmiljöfrågor.
 • VD har det yttersta ansvaret för att leda, planera och följa upp arbetet i bolaget.
 • VD delegerar arbetsuppgifter till underliggande chefer (Platschef, Arbetsledare, Spräng-BAS m.fl).

Arbetsgivare

VD

Ledningsgrupp

Arbetsgivare har det övergripande ansvaret. Ledningsgrupp ser till att leda, planera och följa upp kvalité-, miljö- & arbetsmiljöarbetet i bolaget. VD fördelar arbetsmiljöuppgifter i bolagets chefsled.

Läs mer (Länk till Arbetsmiljöverket)

PLATSCHEF

ARBETSLEDARE

BAS (Spräng-BAS, BAS-P/U)

Har ansvar för det dagliga löpande arbetsmiljöarbetet för sin verksamhet och ska systematiskt arbeta med undersökning, uppföljning och genomförande av insatser för att säkerställa att våra processer efterlevs.  Delgeringen förutsätter att mottagaren har de resurser och befogenheter som krävs (tid, kunskap, ekonomi m.m.) för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt.

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp sammanträder kvartalsvis och består av VD, underliggande chefer samt skyddsombud. Mötesprotokoll ska följa vår ISO > SAM-Rutin (Se punkter under del 10 nedan)

Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

I uppgifterna ingår att: Företräda medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombud ska delta vid planering och genomförande av arbetet - t ex vid undersökning av arbetsförhållanden, planering av åtgärder samt årliga uppföljningar.

SAMTLIGA MEDARBETARE

Samtliga medarbetare har ansvar för att aktivt bidra till en god arbetsmiljö och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du utför ålagda uppgifter och följer gällande lagar, regler & policies.

Kan någon uppgift inte utföras ska detta återkopplas till närmaste chef.

OBS: Egenansvar gäller för de punkter som kvitterats i 05_2 Introduktion av nyanställda (kvittensunderlag). Det innefattar egenkontroller, ansvar och skötsel för egen skyddsutrustning m.m.

Företagshälsovård

Anlitas som rådgivande resurs vid olyckor, tillbud & krishantering. Vi har avtal med Feelgood

06 KUNSKAP & KOMPETENS

06 Kunskap & kompetens


Syfte
Se till att chefer, skyddsombud & medarbetare har rätt kunskap och kompetens inom kvalite-, miljö- och arbetsmiljöområdet


Definitioner
Kunskaper innebär här kunskaper om:

 • risker i arbetet,
 • hur man ska arbeta säkert,
 • åtgärder för att förebygga ohälsa,
 • bestämmelser och regler inom arbetsmiljöområdet.
 • Kompetens innebär här förmågan att genomföra arbetets olika aktiviteter.


Rutin
När vi inte har tillräcklig kunskap och kompetens i vår egen verksamhet för arbetsmiljö som ska genomföras ska vi ta in den sakkunskap som behövs. Ledning eller ansvarig chef ansvarar för att anlita företagshälsovård eller likvärding expertis.Introduktion
Du som börjar arbeta hos oss får en introduktion av kvalité, miljö & arbetsmiljö i vår verksamhet samt undersökning, riskbedömning & åtgärdshantering i det egna jobbet. Respektive chef ska se till att introduktionen genomförs, kvitteras och sparas.


Utbildning av chefer
Nya chefer ska få en grundläggande utbildning som omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete och andra regler (föreskrifter) som gäller i vår verksamhet. Chefer och arbetsledare ska också ha kunskap och förståelse för kvalitets- och miljörisker som finns i arbetet och om arbetsförhållande som främjar en god arbetsmiljö. Ledningen ansvarar för att nya chefer och arbetsledare får den utbildning som behövs.


Utbildning av skyddsombud
Skyddsombud ska få de kunskaper inom arbetsmiljöområdet som behövs för att kunna utföra uppdraget. För alla uppdrag med fler än 5 anställda skall skyddsombud utses.


Utbildning av arbetstagare
Våra medarbetare ska fortlöpande få information om risker och brister så att de kan förebygga ohälsa och olycksfall. Kunskaper om arbetsmetoder ska alltid hållas aktuella. I introduktionen av nya medarbetare ska alltid en genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras.


Utbildning i första hjälpen och krisstöd
Vart tredje år ska en utbildning i första hjälpen hållas för dem som är utsedda av företaget att kunna ge första hjälpen. 

07 UNDERSÖK

07 Undersök


Syfte
Att fånga upp, identifiera och kartlägga de risker som kan finnas i vår verksamhet.


Definitioner
Undersöka arbetet innebär här metoder och rutiner för att regelbundet, vid uppkomna behov samt vid förändringar i verksamheten undersöka miljön utifrån de arbetsmiljöfaktorer som kan vara eller innehålla riskkällor. Exempel på arbetsmiljöfaktorer som ska uppmärksammas i vår verksamhet är


 • OSA: organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Ohälsosam arbetsbelastning, trivsel, konflikter, kränkningar och otydliga
 • SAM: Systematiskt arbetsmiljö (Utrustning, maskiner, skydd m.m.)
 • BAM: Bättre arbetsmiljö (förebyggande)
 • Kvalitetsaspekter
 • Miljöaspekter
 • Kemikaliehantering
 • Sprängarbete
 • Arbetsrutiner 


En riskkälla är en särskild omständighet som kan leda till ohälsa eller olycksfall.

OBS: när vi arbetar som underentreprenör ska vi följa beställares riskbedömning, regler, krav och policys!


Rutin


Skyddsronder
Skyddsrond ska göras för varje nytt projekt. Vid skyddsronderna ska projektchef, skyddsombud och eventuellt andra arbetstagare vara med. Ansvariga chefer ska ta initiativ till skyddsronderna. Som stöd använder vi checklistor. Resultatet av undersökningarna ska dokumenteras i checklistor.

Brister och risker som framkommer vid rond ska hanteras enligt rutinerna för riskbedömning och handlingsplan.

Se rutin 08 Riskbedöma arbetsmiljön, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan.


Medarbetarsamtal
En gång per år genomförs medarbetarsamtal med alla anställda. Ansvarig för att hålla medarbetarsamtalet är respektive chef. Samtalet ska exempelvis ta upp trivsel, arbetsbelastning, relationer mellan anställda och upplevda gränser mellan privat- och arbetsliv. En uppföljning av samtalet ska göras enligt vad chef och medarbetare kommer överens om. Medarbetarsamtalen är en del i att undersöka vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö.


Arbetsplatsträffar
I projekt har vi arbetsplatsträffar. Vid mötena diskuteras bland annat aktuella frågor som rör vår kvalité, miljö, arbetsmiljöregler och inträffade tillbud och olyckor. För dessa behövs ej mötesprotokoll. Risker som ej kan åtgärdas ska hanteras med skriftlig riskbedömning/handlingsplan.


Riktade undersökningar

Behov av att göra ytterligare riktade undersökningar kan visa sig efter våra skyddsronder, medarbetarsamtal eller när vi i andra sammanhang upptäcker problem och brister i arbetsmiljön. Ansvarig för att ta initiativ till riktade undersökningar är respektive chef. Om vi inte har kunskap och kompetens i vår egen verksamhet att göra vissa undersökningar av arbetsmiljön ska ansvarig chef ta in någon sakkunnig utifrån, exempelvis företagshälsovården.


Ohälsa och sjukfrånvaro
Vid årlig uppföljning av SAM (del 10) tillsammans med ansvariga chefer och skyddsombud gå igenom sjukfrånvaron från föregående år för att se om orsakerna till frånvaron är arbetsrelaterade. Resultatet av genomgångarna kan bli underlag för vidare undersökning av arbetsmiljön.


Förändringar i verksamheten
I samband med planering av större förändringar i verksamheten, exempelvis organisatoriska förändringar, ombyggnader och användning av ny teknik ska en undersökning göras av de risker förändringen kan medföra. Undersökningen ska vara ett underlag för den riskbedömning som ska göras inför förändringen. Ansvarig för undersökningar vid förändringar i verksamheten är VD eller ansvarig chef.

08 RISKBEDÖM & HANDLINGSPLAN

08 Riskbedöm & skapa Handlingsplan


Syfte
Bedöma de risker vi har identifierat i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte, samt ta fram en handlingsplan för de åtgärder vi inte kan genomföra med en gång.


Definitioner
Risk är sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och vilka konsekvenser i form skada eller ohälsa som händelsen eller exponeringen kan orsaka.
Riskbedömning är processen för att bestämma hur allvarlig en risk är. Allvarlighetsgraden bestäms utifrån en sammanvägning av både sannolikhet för risken och dess konsekvenser.
Handlingsplan är en "att-göra-lista" som tar upp åtgärder som ska genomföras, vem som ska göra det och när det ska vara klart


Rutin

Regelbundna riskbedömningar
Bedömningar ska göras av alla de risker som inte kan åtgärdas på plats. Resultatet av våra arbetsmiljöundersökningar i form av skyddsronder, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och riktade undersökningar utgör viktiga underlag för bedömningarna. Bedömningar ska även göras av risker som uppmärksammas i det vardagliga arbetet, samt risker som identifieras i samband med tillbud och olyckor.

Se mall 08.1 Riskbedömning och handlingsplan.


Riskbedömning och konsekvensanalys inför förändringar i verksamheten
Vid alla typer av förändringar i verksamheten, exempelvis organisatoriska förändringar, ombyggnader, användning av ny teknik, ska vi göra riskbedömningar för att se vilka konsekvenser, alternativt risker, förändringen kan medföra för arbetsmiljön.
Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt i blankett 08.2 Riskbedömning och handlingsplan vid förändring i verksamheten.


Vidta åtgärder och ta fram handlingsplan
För de risker som finns i verksamheten, både allvarliga och andra risker, ska vi vidta åtgärder för att ta bort, kontrollera eller minska risken. De risker som har bedömts vara allvarliga ska ha högst prioritet när vi beslutar om åtgärder. För att förebygga ohälsa på längre sikt är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder även för risker som har bedömts vara mindre allvarliga.


Av handlingsplanen ska framgå:

 • vad som ska göras,
 • hur det ska göras,
 • vem som ska göra det,
 • när det ska vara klart.


Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt.
Respektive chef ansvarar för att besluta om åtgärder, ta fram handlingsplan samt kontrollera att de åtgärder som har vidtagits får effekt.

09 OLYCKOR, TILLBUD & KRIS

09 Olyckor, tillbud & kris


Syfte
Säkerställa att alla tillbud och olyckor i verksamheten rapporteras och utreds så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder men också för att se var arbetsmiljörisker i verksamheten finns.


Definitioner

 • Olycka är en händelse som lett till skada eller ohälsa.
 • Tillbud är en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa.
 • Utredning innebär att ta reda på varför tillbudet eller olyckan inträffat.


Rutin

 • Alla tillbud och olyckor som inträffar i verksamheten ska utredas.
 • När något har hänt ska vi använda www.anmalarbetsskada.se för rapportering
 • Den som har råkat ut för händelsen ska tillsammans med chef fylla i blanketten.
 • Utredningen av orsaken till det som har hänt görs av ansvarig chef tillsammans med den som råkat ut för händelsen.
 • När orsakerna till det som har inträffat är utredda ska åtgärder vidtas för att förhindra att det händer igen.
 • Ibland kan det vara nödvändigt att involvera någon med specialkunskaper, dels för att göra undersökningen men också för att se vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Vi ska i första hand ta in vända oss till Företagshälsovården när vi behöver ta in hjälp utifrån.


DOKUMENT


10 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SAM

10 Årlig uppföljning av SAM


Syfte
Göra en översyn av arbetet för att se om det finns brister som behöver åtgärdas.


Definitioner
Årlig uppföljning av kvalité-, miljö- & arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att vi lever upp till ISO-föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetet har fungerat bra.


Rutin
I december varje år ska vi genomföra en årlig uppföljning av SAM/PDCA. Den årliga uppföljningen ska minst granska och säkerställa att vi har och gör följande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

 • samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare,
 • Verksamhetsoplicy för arbetsmiljöarbetet,
 • rutiner för kvalité-, miljö- & arbetsmiljöarbetet,
 • fördelning av arbetsmiljöuppgifter,
 • kunskaper i KMA-arbetet,
 • undersökningar av arbetsförhållande,
 • riskbedömningar med handlingsplaner,
 • rapportering och utredning av tillbud och olyckor,
 • årlig uppföljning,
 • tar in extern sakkunskap inom KMA-området om det behövs,
 • säkerställer att genomförda åtgärder får effekt,
 • säkerställer att all dokumentation är känd och aktuell.


Utöver detta ska vi i samband med den årliga uppföljningen också kontrollera att vi ha anmält allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket och att förteckningen över den lagstiftning och de föreskrifter vi omfattas av på arbetsmiljöområdet är aktuell. 


Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen - VD sammankallar.
Vid den årliga uppföljnigen ska skyddsombud och eventuellt andra arbetstagarrepresentanter vara med.
Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas.

Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras.